วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บทที่4 แผนยุทธศาสตร์ อบต.ดงพระราม


บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

4.1 วิสัยทัศน์ของท้องถิ่น (Vision)
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์การพัฒนาตำบลดงพระรามและบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลในภาพรวม
“ ดงพระรามและบางบริบูรณ์น่าอยู่
เชิดชูเที่ยวเชิงนิเวศ แพทย์แผนไทย เกษตร อุตสาหกรรมก้าวไกล
ส่งเสริมประเพณี คุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง”
ดงพระรามและบางบริบูรณ์น่าอยู่ การพัฒนาตำบล / หมู่บ้าน ด้านกายภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านเชิดชู
คุณธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความรับผิดชอบต่อชุมชน
การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ มีความรักสามัคคีและความร่วมมือของชุมชน / หมู่บ้าน กลุ่มองค์กร เป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี บังเกิดผลเป็นตำบลน่าอยู่
เชิดชูเที่ยวเชิงนิเวศ แพทย์แผนไทย เกษตร อุตสาหกรรมกรรมก้าวไกล โดยขยายแนวความคิด
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การพัฒนาด้านการแพทย์แผน
ไทย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การเพาะปลูกพืชสมุนไพร เพื่อการบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการเกษตรทั้งการเพิ่มผลผลิต การจำหน่ายสินค้าสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานและความปลอดภัยจาก
มลพิษ รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เกิดการพัฒนาขยายธุรกิจขนาดย่อมและอุตสาหกรรมครัวเรือนในชุมชน
ส่งเสริมประเพณี คุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเชิดชูประเพณีเพื่อสร้างเสริมและปลูก
จิตสำนึกให้กับชุมชน / หมู่บ้าน รู้คุณค่ารักษากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข การกีฬา การสังคมสงเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ ให้
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เน้นการบริหารและจัดการที่มี
ความสามารถที่ดี มุ่งสู่การปฏิบัติงานเพื่อสังคม ชุมชน ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.2 พันธกิจ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การวางผังเมือง การคมนาคม การจัดระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ การบริหารการเมืองการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน การเชิดชูคุณธรรมและอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ
2. การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ สิ่งอำนวยความ
สะดวก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมสินค้าการเกษตร การผลิต การจำหน่าย ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าส่งเสริม
ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้ได้มาตรฐานเพื่อ
การแข่งขัน
3. ส่งเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการกีฬา การ
ดำเนินการของกลุ่มอาชีพ การสร้างรายได้ การผลิตสินค้าชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4.3 จุดหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครบครัน ทั้งการพัฒนาด้านกายภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ด้านความสงบเรียบร้อย การเชิดชูคุณธรรม และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นตำบลน่าอยู่
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเพิ่มคุณค่าผลผลิตการเกษตร การจำหน่าย การเกษตรทฤษฎีใหม่ การ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเพื่อการอุตสาหกรรม ส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครัวเรือนการเพิ่ม
คุณค่า คุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
พัฒนาคนให้มีศักยภาพเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลดง
พระรามโดยหลัก
ธรรมาภิบาล เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนกลับ                                                                       สารบัญ                                                             ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น